Finanční podpora tohoto projektu je poskytována Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA) „Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti“.

Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Dne 1. 6. 2014 zahájila Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD) ve spolupráci s Odborem školství MČ Prahy 7 projekt financovaný EU pod názvem „Ne, mami ne!“ (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232). Cílem projektu je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzívního vzdělávání. V tomto případě se projekt zaměřuje konkrétně na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7. Činnost IOBD je v projektu zaměřena na specifickou primární prevenci. Z tohoto důvodu byly pro projekt použity atraktivnější formy vzdělávání jako třeba interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické jevy, které se mezi žáky ZŠ vyskytují nejčastěji. Dalším z cílů projektu je snížení výskytu rizikového chování u vytipovaných třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu na základních školách. Projekt bude realizován v období od 1.6. 2014 do 30. 6. 2015.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU

Cíl projektu

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky) s cílem snížit výskyt rizikového chování.

Cílové skupiny

 1. Vybrané kolektivy tříd, které vykazují známky rizikového chování žáků
 2. ŠMP a třídní učitelé vybraných tříd

Doba realizace projektu

06/2014 - 06/2015

Projektu se zúčastní

7 x ZŠ MČ Prahy 7 (Celkem 14 třídních kolektivů)

Témata výukového programu

 1. Záškoláctví, školní neúspěch, problematické chování
 2. Šikana, kyberšikana a agresivita
 3. Delikvence a kriminalita
 4. Týrání, zneužívání a zanedbávání
 5. Zneužívání návykových látek
 6. Zneužívání alkoholu
 7. Sekty, hnutí, extremistické skupiny
 8. Rasismus, xenofobie
 9. Závislost na počítači, počítačových hrách a automatech 

Sídlo:
Praha
ID schránky: n97iywj
www.bezpecidomova.cz

Předseda:
Irena Ščerbová
tel.: +420 728 587 541
e-mail: IOBD@centrum.cz

Místopředseda:
Martina Balaria
tel.: +420 604 538 395
e-mail: IOBD@centrum.cz

Sekretariát:
tel.: +420 728 587 542
e-mail: sekretariat.IOBD@seznam.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 222183404/0300

    

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti